שיעורים לשבועות

מחלוקת הרמב"ם וריה"ל ביחס בין הנבואה לתורה שבעל פה

לדברי הרמב"ם התורה שבעל פה נלמדת בסברות שכליות אנושיות, ולא בהתגלות מיסטית. הגורם למחלוקות הוא הניסיון האנושי להבין את מה שהתקבל במסורת ממשה בסיני.
לעומת זאת, לדעת ריה"ל בכוזרי (מאמר ג') תורה שבעל פה על פרטיה מסתמכת על הנבואה והלכה למשה מסיני ולא על השכל האנושי.

 

יראת העונש ולימוד התורה באגרת המוסר

אנו נרתעים מיראת העונש כי איננו באמת מאמינים בעונש. צריך לפתח תכונה זו של יראת העונש מצד האמונה בה.
לדברי ר' ישראל סלנטר מטרת לימוד התורה היא מצד החוק, קיום מצוות ה', ולא כדי לדעת התורה.

השיעור הוקלט רק מאמצעו.

 

חשיבות העמל בעבודת ה' לפי 'מי השילוח'

השיעור עוסק באתערותא דלתתא לעומת אתערותא דלעילא בעבודת ה', ובעמל רוחני לעומת ספונטניות והשראה, כדמיון היחס בין ספירות 'בינה' ו'חכמה'.

בדקות הראשונות איכות ההקלטה נמוכה.

 

שאלת ההתגלות: הסובייקט המכיר והדבר כשלעצמו

מהי משמעותה של ההתגלות? האם אפשר לחרוג מתודעתנו הסובייקטיבית ולהגיע להתגלות אובייקטיבית? על יכולתה של הנשמה לגעת בעצמות.

 

השגה בבחינת יושר ובבחינת עיגולים: האמונה לפי רבי צדוק

עיון ברסיסי לילה לר' צדוק הכהן, פסקה טו: על האמונה אותה ירשנו מאבותינו ועל זו שהגשנו בעצמנו.

 

האהבה שבחג השבועות לפי הרב קוק

על תחושת השלמות והבגרות המאפיינת את חג השבועות, לעומת הנעורים שבחג הפסח; התאהבות נעורים של שיר השירים לעומת האהבה הבשלה והמתונה יותר שבמגילת רות.

 

נעם אלימלך – אהבה ויראה, נסתר ונגלה בלימוד התורה

התורה אינה רק רציונלית-לוגית, אלא יש בה גם רובד נסתר אותו לא ניתן להבין בדרך רגילה. לכן יש צורך גם בהשראה חווייתית.

 

מקובעות וגמישות בתורה לפי הרבי מאיז'ביצא

התורה היא אינסופית, לכן יש להיזהר שלא לעשות ממנה פסל, להסתפק במבט חיצוני, כדרכו של הפונדמנטליזם.

 

התורה כיצירת האדם לפי רבי צדוק וה'נעם אלימלך'

דבר ה' המתגלה בתורה הוא יצירתו האישית של האדם. לכן תלמיד חכם אינו שיקוף של דברי התורה החיצוניים לו, אלא הוא מגלה את התורה בעצם מחשבתו ואישיותו הייחודית. אהבה ויראה, המקבילות לנסתר ונגלה, משקפות גם הן התגלות אימננטית זו.

 

התורה כאב ואם

ההורים, כמו התורה, מייצגים את החוק, מחד, אך גם את הביתיות והאינטימיות מאידך; לא סמכות כפויה בלבד, אלא גם זהות וביטוי עצמי. שיעור שהתקיים באסרו חג שבועות תשס"ה.

 

מאבקו של משה במלאכים

השוואה וניתוח של המדרשים על עליית משה לקבל את התורה והתמודדותו עם המלאכים. על עמידתו ילוד אישה בשר ודם מול ישויות רוחניות.

 

'ממלא כל עלמין' ו'סובב כל עלמין' בעשרת הדברות, לפי רבי צדוק

עיון בדברי רבי צדוק על שני מיני השגות האלוהות: ממלא ומסובב, תפיסה אימננטית ותפיסה טרנסצנדנטית. על התפיסה האינסופית שבה אין הבחנות ודירוג, שלפי רבי צדוק קיימת בכל יהודי מלידה, לעומת התפיסה המבחינה המעניקה משמעות למאמץ.

 

04.10 » ספר חדש יצא לאור: שיעורים על מסכת ברכות כרך ב
02.09 » ספרים בעריכה: עיונים במדרשי אגדה, שיעורים על מסכת סנהדרין, שיעורים על סיפורי מעשיות לר"נ מברסלב

    צרו קשר

    מעלה מיכאל 4א, אלון שבות

    טל: 02-993-8850 פקס: 02-993-8850

    sgr@inter.net.il