שיעורים בליקוטי מוהר"ן

ליקוטי מוהר"ן קמא ד: הדיבור והוידוי

כאשר אדם מדבר ומתוודה בפני תלמיד חכם ומספר לו את מאורעותיו, הוא עשוי לקבל פרספקטיבה שונה על המציאות, וכך לראות את הטוב ולהבין שכל מה שקורה לו הוא לטובתו. זאת כיוון שהדיבור נקרא מלכות והנהגה, ומוביל את התודעה למחוזות שקודם לכן היו סגורים בפניה.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא ה, ד: חכמות חיצוניות ומחשבות זרות

נקודת המוצא של הספק המצויה בחכמות חיצוניות כדוגמת פילוסופיה חוסמת את האדם ולא מאפשרת לו להאמין.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא ה, ה: גשמים ורעמים, חסדים וגבורות

הביטוי הרוחני של הגשמים עשוי לבטא שילוב של חסדים וגבורות, באמצעות הקולות והברקים המרמזים לנו על מתן תורה – כך ניתן לקבל תורה בצורה שלמה.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא ו, א-ג: תשובה על התשובה

כאשר אדם מוחל על כבודו, שומע את בזיונו ושותק ולמעשה מתגבר על יצרו – מתקרב לכבוד האלוקי. הרב שג"ר משווה רעיון זה לתפיסתו של רבי ישראל מסלנט. מתוך ההתגברות על היצר ממשיך ר' נחמן לעיסוק בתשובה, וטוען כי תשובה עשויה לעיתים ליפול לגשמיות, ולכן יש לעשות תשובה על התשובה. הרב שג"ר מחבר את מושג התשובה על התשובה לאירוניה המתוארת ע"י קירקגור.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא ו, א-ב: כבוד ושתיקה

המחילה על הכבוד וקבלת הביזיונות מביאה לקבלת כבוד אלוקי. זאת באמצעות השתיקה, עליה מרחיב הרב שג"ר – השתיקה איננה רק חוסר דיבור, אלא גם השתקת הצורך בו ובכעס על הביזוי

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא ו, ג-ד: שעשועי עוה"ב, ורצוא ושוב

התשובה עשויה לעתים להיות נגועה בהגשמת האלוקות, ולכן טוען ר"ן כי יש לעשות תשובה על התשובה, ולזכות בכבוד עולם הבא, כלשונו. הרב שג"ר מרחיב בעניין תודעת עולם הבא, הכבוד והמאמץ שבו. מכאן עובר ר"ן לעסוק ברצוא ושוב, ומסביר כי בכך נעשית התשובה שלמה.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא ו, ה-ו: תודעות סותרות, איחוד וכסא.

ר"ן מסביר כי ישנן שתי תודעות שונות שאדם עשוי למצוא עצמו בהן – ספקנות וודאות, אך ניתן לאחד ביניהן, וכך נעשה האדם על הכסא כלשונו (=הצדיק). בפסקה ו דורש ר"ן מאגדות רבה בר בר חנה כעוסקת בתשובה עילאה ותשובה תתאה, הרב שג"ר מרחיב על הפרשנות כאמנות.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא ו, ז: קבלת עול מלכות שמיים, בחירה וזהות יהודית

קבלת עול מלכות שמיים דורשת הכרעה זהותית פנימית, וישנן דרגות שונות של קבלת עול מלכות שמיים. הדרגות הגבוהות הן אלו שבהן ישנה הזדהות מלאה עם תוכן ההכרעה, וללא נגיעות ופניות.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא ו, א-ד: כבוד שתיקה ותשובה, רצוא ושוב

על מנת לזכות בכבוד האלוקי, הנושא חן, יש לשוב בתשובה, ועיקרה – לשמוע בזיונו ולשתוק. הרב שג"ר מסביר כי מדובר בשתיקה פנימית, המייתרת את הצורך בתגובה. מכאן ממשיך הרב שג"ר להסביר על עליות וירידות במצב הרוחני – רצוא ושוב – שעפ"י ר"ן יש להכיר אותן היטב על מנת לשוב בתשובה שלמה.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא ז, א-ב: חיי אמונה ותפילה

חסרון האמונה מוציא את האדם לגלות, והשבתה מעניקה לו קיום. התפילה היא עולם שעוטף את המתפלל, ונוטע בו אמונה. כאשר אדם שב מהגלות לעולם האמונה שבארץ ישראל, עשויים להתרחש ניסים, אם יבחין בהם, ואם באמת ירצה בהם.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא ז, ב-ג: אמת ואמונה

הרב שג"ר מסביר את איחוד האמת והאמונה שמביא ר"ן, וטוען שאמונה ללא אמת היא רופפת, ואמת ללא אמונה היא מנוכרת. אך אין מדובר באמת מדעית, אלא בחוויית אמת המשקפת אובייקטיביות לאמונה. על מנת להגיע לאמת מסביר ר"ן כי יש לקבל עצות מהצדיק, המעניק אותן עפ"י תרי"ג מצוות המכונות עצות.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא ז, ד-ה: תיקון הברית ואמונה

שמירת הברית מסמלת את היכולת של האדם להיות אחד עם עצמו, לעומת הפגימה המסמנת את החריגה מתוך העצמי. החריגה המתבצעת בתחום המיני היא איום על חיי האמונה, ולהיפך – כאשר התחום המיני נשמר, מתקיימת גם האמונה, מתוך הרמוניה וקבלה עצמית. בסוף התורה מסכם ר"ן את כולה.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא ח, א-ג: חסרון הרוח והנשימה

הרוח והנשימה הן עיקר החיות שבכל דבר, כך גם ניתן ללמוד מתורות המזרח והעיסוק בגוף. קוצר נשימה מעיד על חסרון, העשוי למצוא תיקון בעזרת אנחה המאריכה את הרוח ומקשרת לצדיק שהוא מקור החיות. משכנה של הרוח הוא בלב – ולכן כשמתמלא החסרון מתמלא גם הלב. באופן דומה, גם הרשעים יונקים חיות מה"צדיק" של הרשעים, הלא הוא עשו.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא ח, ד: האנחה ואריכות הרוח

עיסוק בצדיק כמעניק רוח חיים מכל החיות של התורה, ובאנחה כמאריכת רוח. חסרון הרוח הוא תוצאה של עוונות וריקנות. החיוניות מגיעה מן האמונה המושפעת מהכריזמה של הצדיק, המבטאת נוכחות אלוקית. פרצוף אריך אנפין מאריך את הרוח ומעניק פרספקטיבה רחבה יותר. כך ניתן להכליל את העבר בהווה ולהפכו לנצח.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא ח, ה: התגרות הצדיק ברשעים

רק לצדיק הגמור מותר להתגרות ברשעים ולהתעמת עמם באמצעות ירידה למידתם. מכאן הדיון בשיעור גולש לעיסוק בשאלת ההתנתקות, הצורך לברר את מידת באמת שבשמאל, והתמודדות עם הכעס המתגבר.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא ח, ו-ז: לימוד הלכה ותפילה

להלכה יש זרימה וחן משלה, והיא מעניקה לבקיא בה יכולת חשיבה והחלטה מיוחדת, שאין באינטליגנציות אחרות. לימוד ההלכה מבטא פרקטיקה של לימוד התורה המבטא את עולם המעשה לפי ר"ן, ובעקבות התפילה מקבל עולם המעשה התורני השראה מהאמונה.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא ח, ז-ח: ההלכה ותיקון הקליפות

התודעה ההלכתית מסייעת לצדיק לתקן את הקליפות, ולהפריד הטוב מהרע. כך נשמר האיזון והגבולות, והאמונה והתפילה חופשיות להצמיח את עולם התורה.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא ח, ח: הלכה, הבדלה ויצריות

ההלכה מאפשרת לצדיק להכנס לרע באמצעות יצירת ההבדלה בין טוב לרע. כך למעשה משתמר הרע, ועמו התשוקה. מכאן ניתן לשאוב התחדשות, בעזרתה ניתן לחיות את העשייה ההלכתית ולהגן עליה מפני הפיכתה למעשה חסר רוח.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא ח, ט; ט, א: קוצר רוח ותפילה בכח

קוצר הרוח שבמצרים היה למעשה חסרון הרוח, ובא לידי תיקון באמצעות מצוות ציצית המייצגת את רוח החיים. בתורה ט עוסק ר"ן בעניין התפילה בכח, הרב שג"ר עורך דיון על כך, ומדגיש כי אין מדובר באלימות, אלא במעורבות מאומצת.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא ט, ב: נוסח תפילה, ייחודיות וזיווג

נוסחי התפילה מביעים ייחודיות של כל מוצא או שבט בלשונו של ר"ן. הרב שג"ר מרחיב אודות ייחודיותו של אדם והקשר לקושי בזיווג, ואף בפרנסה, אותם מביא ר"ן.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא י, ו-ח: ריקודים, פורים וביטול ע"ז

ר"ן קושר את הריקודים ומחיאת הכף, המוציאים מן העצבות ומוסיפים חיות, לביטול ע"ז המתבטא בעצב וחסרון חיות. הרב שג"ר מסביר את הקשר לפורים בכך שבנסתר עיקר התיקון לע"ז, המתבטא במהותה של אסתר והמגילה. לאחר מכן עובר הרב שג"ר לדיון אודות מצבו של הרמז והסוד לאחר גילויים.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא י, ט: מוות ותשובה

התשובה אפשרית רק בעולם הזה, לפני המעבר לעולם הבא שבו מתרחשת שכחה של התודעה הנוכחית. הצעד האמיתי של התשובה הוא דילוג שנעשה ללא סיבה, אלא מיניה וביה. רק כך ניתן לעשותו בצורה כנה, באופן דומה להליכה.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא יא: ייחודא עילאה וייחודא תתאה

ר"ן מביא את דרשות האר"י והזהר ומסביר כי שומר הברית זוכה לשני סוגי ייחודים – תתאה ועילאה. הרב שג"ר מסביר כי שמירת הברית קשורה לשליטה עצמית, וקושר זאת להתנהלות כלכלית נכונה.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא יא: שמירת הברית וכבוד עצמי

שמירת הברית נדרשת ע"י ר"ן כמביאה לידי שלמות הכבוד שבהמשך מביא לדיבור ולתבונות עמוקות בתורה. הרב שג"ר מסביר את שמירת הברית כשליטה עצמית ויכולתו של האדם להיות באחדות עם עצמו, ובכך לשמור על כבודו.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא יב, ב-ד: הצדיק והלמדן

ר"ן דורש את מפגש יעקב ולבן כמפגש בין הצדיק ללמדן – מפגש שיכול להיות הרסני ונגוע בשקר, אך יכול להיות גם דיבוק רוח ברוח. השיעור הוקלט רק בחלקו.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא יב, ד: הצדיק והשמחה בייסורים

המפגש בין הצדיק לבין הלמדן עשוי לדחוף את הצדיק להעלות את התורה שבע"פ למדרגה גבוהה יותר, באמצעות השמחה בייסורים ששמח הצדיק.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא יב, ד: הצדיק העליון והלמדן – העלאה ותיקונים

העיבוד שנעשה לתורת הצדיק בפי הלמדן, הנקרא כאן 'צדיק תחתון', גורם לשינויה ולהתנגדות לצדיק מצד הלמדן. אך כאשר מפגש זה נעשה בצורה תקינה מתרחשים תיקונים והעלאת מ"ן.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא יג, א: צדקה ותאוות ממון

הצדקה היא התגברות עצמית שעשויה להעניק לנותן הצדקה רוח נדיבה, כלומר לגרום לו לשינוי רוחני בעזרת ממשותו של הכסף הניתן.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא יג, ה: הצדיק והעלאת הנפשות

ר"ן דורש את מעשה המרכבה במקביל לאופן שהצדיק יכול לתקן ולהעלות את הנפשות, ולהעניק להן סיפוק, רצון והתחדשות.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא יג, ה-ו: הצדקה וההשגחה

נתינת הצדקה מעבירה את האדם למצב של תורה שלעתיד לבוא, שבה חי האדם במצב של השגחה ועולמו בהיר יותר, ומנוכר פחות.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא יג, א-ד: היחס לכסף – מדינת הממון

רוח הנדיבות היא היחידה שיכולה לשכך את אש הניכור שבין אדם לחברו, הנוצרת מתאוות הממון. הרב שג"ר ממשיל את תאוות הממון לתרבות הקפיטליסטית בה אנו חיים ומתאר מהלך של העלאה שניתן לעשות, כך עפ"י ר"ן, לתאווה הזו, ולהביאה לממד של חסד.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא יד, א-ד: העלאת כבוד ה' לשורשו

כאשר מי שאינו מאמין מכיר בקב"ה, וגדלה יראתו כלפיו, אז מתעלה כבוד ה' בשורשו, כלומר גילויו של הכבוד מקבל ממד אובייקטיבי. דבר זה אפשרי רק באמצעות המאמין ילמדו תורה של חסד, שאינה במגמה להחדיר בו אמונה.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא יד, א-ה; ח: העלאת הכבוד וקירוב רחוקים

בזמנו של ר"ן היה עיקר הכבוד ברשותם של הגויים, ומעשיהם של היהודים נעשו בשפלות. אך ר"ן מסביר כי כאשר האמונה תקבל ממד ריאלי, באמצעות תורת חסד, והגויים יקבלו אותה, יתעלה כבוד ה' לשורשו.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא יד, א-ג: קירוב גרים ובעלי תשובה

העלאת כבודו של הקב"ה מתאפשר רק באמצעות קירוב הגרים ובעלי התשובה, והבאתם להכרה בגדולתו של הקב"ה. השיעור לא הוקלט עד סופו.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא טו: הקדמה דרך מי השילוח

הקלטה קצרה בה מביא הרב שג"ר את דבריו של מי השלוח כהקדמה לעיסוק בתורה טו בליקוטי מוהר"ן: ההעדר מוסבר כמנוע לבירור פנימי, וכמעניק משמעות.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא טו, א-ד: העלאת היראה לשורשה

הדרך להינצל מהפחדים והחרדות היא באמצעות השפיטה העצמית. בעזרת החירות ונטילת האחריות שבכך – נעלמים הפחדים. בכדי להגיע לשפיטה עצמית יש צורך בהשגת הדעת, האחדות עם עצמי.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא יז, א: התפארות ויראה

תשומת הלב לפרטי הבריאה מייצרת התפארות במעשיו של הקב"ה, ויראה גדולה שעשויה לשחרר מכל פחד, ולעורר אהבה ויראת רוממות.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא יז, ב-ג: מתינות ותיקון האכילה

הצדיקות שיש בזולת, כאשר האדם מצוי בהקשר חיובי, מעוררת יראה ואהבה. המתינות ביחס למצב הרוחני עשויה להיות ערובה להתקדמות ויצירה, ובאופן דומה גם לתקן את האכילה, המומחש ע"י ר"ן באמצעות המזבח. ההקלטה נקטעת לפני סוף השיעור.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן יז, ה: נחת ותקשורת, צדקה וקירוב הגרים

טון הדיבור והסגנון שלו הם המרכיבים העיקריים בתקשורת בין אנשים, וכאשר נעשים בנחת, ומתוך צדקה, עשויים להביא את הגויים להתגייר, לקרב רחוקים. בחלק השני עוסק הרב שג"ר בנושא ההתנתקות והקרע בעם.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא יח, א-ב: הפיכת כעס לרחמנות

ההתגברות על הכעס מאפשרת מעבר לעולם של רחמים, לעולם הבא המתאפיין בשעשוע. ר"ן קובע כי רק באמצעות הרחמים ניתן להיעשות מנהיג.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא יח, ג-ד: הנהגה ורחמנות

הרחמים, החמלה האנושית, גורמים למנהיג לדבר עם הציבור דיבורים הנוגעים להם מעצם החמלה שלו כלפיהם. האמונה המוגבלת וחוסר הביטחון אינם מאפשרים מציאות של רחמים וגוררים "שנאת חכמים", באופן שהנהגה אמיתית אינה אפשרית.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא יח, ה-ז: דיבורי אמונה ותכלית

הדיבור, הנקרא מלכות, מכונן את עולמו של האדם, וכאשר נוצר מתוך אמונה יכול האדם להגיע את תכלית עוה"ב, היא השעשוע.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא יח, ח; קמא יט, א-ב: בת קול ומראה

בת הקול, ההדהוד החיצוני לקול הפנימי, מעמידה בפני האדם מראה המשקפת לו את הקול הפנימי ומביאה אותו בכך לתכלית. זאת באמצעות תוכחה – חיובית ושלילית – היוצרת תמונה מהופכת של 'מה יכול היה להיות'.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא יט, ג-ד: תרגום ולשון הקודש

באמצעות השפה נברא העולם, והיא ממשיכה לעצב את המציאות, את התרבות ואת הרוח. התרגום הוא אבן הבוחן, הוא עשוי להוריד את התוכן או להעלותו, אך בכל מקרה מופיע כתרדמה ביחס למקור.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא יט, ה-ז: לשון הקודש ותיקון הברית

היצריות חסרת הכיוון מצויה במצב השינה, הוא התרגום עפ"י ר"ן. כאשר היצריות עולה מקליפת נוגה לעולם המתוקן של לשון הקודש נוצרת חיוניות קדושה. השפה בוראת את המרחב המתוקן שבו יכולים להתממש חיים.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא יט, ו-ח: תיקון האכילה

אכילה מתוקנת נעשית מתוך דיוק והקפדה על הקשבה לגוף ולנפש, וכך גם מעלה את צירופי האותיות המרכיבות את המאכלים ומתקנת אותם. כך נוצרים חיוניות ואיזון בגוף וברוח המביאים לתיקון תאוות הניאוף.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא כ, א-ד: התחדשות וייסורים

התחדשות בתורה כרוכה בייסוריו של המחדש, ובאמצעות לימוד מתלמידיו ההופך אותו לכלי לדברי השי"ת. כך מתפתחת חמימות המעידה על חיוניותו של הלימוד. ההקלטה נקטעת לקראת סוף השיעור.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא כ, ו-י: התחדשות ורשעים

ההתחדשות בתורה מביאה להתגלות, המעניקה כח וחיות ללומד, הנקראים בפי ר"ן מלאכים. בכוחם של המלאכים להעניש את הרשעים הפוגעים בדעת, ולהביא לתיקון הברית, תיקון הדעת.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא כא, ו-ח: צעקה

במצב של מוחין דקטנות ר"ן מציע לצעוק – הצעקה הפיזית משפיעה על הנפש והופכת לבסוף לצעקת השכינה ולמוחין דגדלות.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא כא, ט: סגולה ודעת

הסגולות מייצגות את האור המקיף, שפועל על האדם מבלי שהוא מבין כיצד. הפנמה עמוקה של המקיף עשויה להביא למצב של דעת ול-"חיים נצחיים".

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא כא, יא (1): חכמה ודעת

החכמה אינה מביאה להכרעה אמיתית, שכן האפשרויות האחרות עדיין קיימות. הכרעה מגיעה רק מתוך הדעת שמעבר לחכמה. תודעה אנושית המגיעה לרמת הדעת משנה את העולם, כיוון שהתפיסה של האדם הופכת לאחד עם העולם הממשי.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא כא, יא (2): דעת, שלום וספקות

הדעת עשויה להביא לשלום שאיננו ערך נוסף במערכת הערכים, אלא המכלול שלהם. אמונה שנובעת מהדעת והשלום איננה משוללת ספקות, אך מוצאת את ודאותה באמצעות אפשרות הספק החיובי: אולי.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא כב, א-ד: מוכיחי הדור והרועים

מוכיחי הדור מודעים לדין אך מנסים להסתירו מהעם. הרועים, לעומתם, מנהיגים את העם ומהם נמשכת האנרגיה הרדיקלית המהפכנית, שעשויה להיות משיחיות וגאולה.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא כב, ה-ח: עזות דקדושה והנאות גופניות ורוחניות

רק עזות דקדושה מביאה את האמונה לממד הממשי, באמצעות הרדיקליות שבה. ההנאות הרוחניות אמורות להיות מורגשות גם בגוף באמצעות המצוות המעשיות, העשויות להביא לעזות דקדושה ולעוצמה רדיקלית.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא כב, י: נעשה ונשמע

ה-"נעשה" מייצג את הגלוי, ואילו ה-"נשמע" את הנסתר. כאשר נסתר מתגלה לאדם ונעשה שייך לו – מתגלה נסתר חדש. באינסוף – הנעשה נחשב תורת ה', ואילו הנסתר נחשב תפילת ה'.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא כב, יא (1): משיחיות ומהפכנות

כדי לעלות מדרגה רוחנית יש צורך בהריסת המדרגה הקודמת, ובאנרגיות רדיקליות ומהפכניות משיחית הנקראת ע"י ר"ן עזות, אך יש אפשרות לעשות זאת ללא אלימות. בנוסף מרחיב הרב שג"ר אודות ירידה צורך עלייה.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא כב, יא (2): עזות דקדושה ועזות פנים

התמימות והשמחה מביאות לעזות דקדושה, בשונה מהחכמה – המיוצגת באמצעות חותמם של מוכיחי הדור – שעשויה להביא לעזות פנים.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא כג, א-ב: אמת, אמונה ותאוות הממון

האמונה מקבלת את המימד האובייקטיבי שלה מן האמת, ותאוות הממון המתמקדת בחסר חוסמת את האפשרות להגיע לאמונה האובייקטיבית ששואבת את כוחה מהטוב האינסופי האלוקי. האיחוד בין האמת והאמונה מכונה ע"י ר"ן ברית, והיפוכה – תאוות הממון והניכוס.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא כג, ג-ד: ברית מלח ודאגה

הברית, המכונה בפי ר"ן מלח, היא הנותנת את הטעם והתוקף לאמונה באמצעות המחויבות, ולמעשה משחררת מתאוות הממון וכתוצאה מכך גם מדאגה.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא כג, ה: תאוות הממון ותיקון הברית

תאוות הממון מפתחת באדם יחס של ניצול כלפי האחר, ההנאה נחווית רק כניכוס ורכישת הנאות ולא הנאה מהדבר עצמו. יחס נכון לממון מכונן ברית ביחס לרכוש, ואף מאפשר את דרישת השכר הממוני בעת הצורך.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא כד, א: ספירת הכתר, מטי ולא מטי

בשיעור זה מסביר הרב שג"ר אודות ספירת הכתר, על הקשר לאצילות ולשתיקה, שאיננה תשובת חיוב או שלילה על השאלה, אלא השעיית השאלה עצמה.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא כד, ב: עשיית המצוות בשמחה

עשיית המצוות בשמחה מעלה את החיות והקדושה מן הקליפות, כלומר ההשלמה עם המצווה והפנמת המשמעות שלה מעניקה שמחה וחיוניות ומונעת עצבות.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא כד, ג-ח: אמונה, שכל, כתר

הענקת הממשות לקיום ולמעשים נעשית באמצעות עשיית המצוות בשמחה. השפע המופיע בעקבות זאת יהיה ניכר לאדם רק בעזרת השכל, הנקרא 'כתר', ובעזרת האמונה.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהרן קמא כד, א-ח – עשיית מצוות בשמחה, הליכה והתעוררות. שכל ואמונה, ברכה ושפע

עשיית המצוות בשמחה מעלה את המלכות מהקליפות, ומעניקה משמעות וחיות. בנוסף, עשיית המצוות נמשלת ע"י ר"ן להליכה ותנועה המייצרת התעוררות להשי"ת.

בהמשך לעבודתן של הרגליים, מוסברת בחלק זה עבודתן של הידיים – המשכת השפע אל האדם, בעזרתו של השכל. אך אין בכך די – השכל זקוק לאמונה, להכרה הפנימית בנוכחותם של הברכה והשפע.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא כד, א-ח: ידיים ורגליים, שפע והתעוררות

השמחה מבטאת תחושת משמעות המביאה לחיות ונקראת בפי ר"ן "העלאת הקליפות". הרב שג"ר מסביר על המשמעות הקבלית של הידיים והרגליים, והקשר לברכה ולשפע.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא כה, א: דמיון ושרירות לב

הליכה אחר הדמיון עשויה להתברר כשרירותית ולא ממשית, והשכל, המנהיג את האדם לאחר שיבור הדמיון, מעניק לו את הקיום הממשי.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא כה, א-ד: דמיון וצדקה

הדמיון עשוי ליצור עולם שאיננו ממשי, תודעה כוזבת ומקור החטא, ויש לשבר אותו באמצעות הצדקה, המבטאת את הצד האובייקטיבי של האמונה. הקלטה באיכות נמוכה.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא כו. קמא כז, א-ג: ספק, העלאת מחשבות זרות, הארת פנים

הספק עשוי לטהר את האמונה ולהעלות מחשבות זרות, ונקרא ע"י ר"ן מסירות נפש. בתורה כז ר"ן מסביר כי קירוב העולם להשי"ת והפנמת דרושי תורה תלויה בהארת הפנים והשלום שקורנים מהצדיק.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא כז, ד-ח: הארת פנים, השמעת הקול ותיקון הברית

הארת הפנים של החכמים מביאה להפנמת דרשותיו בקרב השומעים, וצלילות קולו מסייעת לתפילתו להתקבל, ומתקנת את הברית ואת השלום.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא כח, א-ג: מפורסמים של שקר, שדין יהודאין

יש להיזהר מאד מהמפורסמים של שקר, אנשי הרוח והרבנים המזויפים, שכן ביכולתם לערער את האמונה של יראי ה'. יש להיעזר בשפלות על מנת להימלט מהשפעותיהם.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ליקוטי מוהר"ן קמא כח, ג. קמא כט, א-ב: דיבור ודעת

דיבור שאינו מתקבל אצל השומע ויוצר ניכור – אינו נקרא בפי ר"ן דיבור. יש לחבר את הדיבור אל הדעת ואל הטוב, ובכך לדבר דיבורים שיש בהם ממש.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

04.10 » ספר חדש יצא לאור: שיעורים על מסכת ברכות כרך ב
02.09 » ספרים בעריכה: עיונים במדרשי אגדה, שיעורים על מסכת סנהדרין, שיעורים על סיפורי מעשיות לר"נ מברסלב

    צרו קשר

    מעלה מיכאל 4א, אלון שבות

    טל: 02-993-8850 פקס: 02-993-8850

    sgr@inter.net.il