קידושין פרק ראשון: שיעורים מישיבת שיח יצחק תשס"ה

מבוא למסכת קידושין – עיון בפסוקי המקרא, מכבשת הרש ועד נבואת הושע

קריאה בפסוקי המקרא העוסקים בקידושין, בתורה ובנביאים. מדוע התורה מגדירה את המאורסת כאשת איש. הבנת מושג הקניין כפי שמשתקף במקרא כביטוי לברית ואינטימיות.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

קדושה, חוק ומשפחה – מבוא למסכת, עיון במשניות

מה המשמעות של סדר המשניות ומדוע פותחים בקניין. דיון פורמליסטי המסתמך על המחקר האקדמי. על המשפחה כמצילה מן החטא, והקדושה, הברית והנחלה כמענה לטומאה, זנות ופיזור.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

המקורות לדין קניין כסף – חובות האבא כלפי הבת

דקדוק בלשון הגמרא בקידושין וכתובות על הלימוד של קניין כסף מהפסוקים. האם האבא מחוייב לזון את בתו, ומה ההשלכה הקניינית של חובה זו? האם האבא מקבל את הכסף עבור בתו?

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

חליפין בקידושין 1 – מדוע אישה לא מתקדשת בחליפין

מדוע קניין חליפין לא נזכר בפירוט המשנה? מדוע אישה לא מתקדשת בחליפין ומה המקור לדין זה? בירור היסטורי של פונקצית הכסף.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

חליפין בקידושין 2 – שיטת הרמבם בקדושי כסף

אין האישה נקנית במתנה על מנת להחזיר, שמא יקדשו בחליפין. סיכום שאלות הראשונים. אישה לא מוכנה להקנות עצמה בפחות משווה פרוטה. אך מה אם האישה מוכנה? ואם החליפין גדול מפרוטה?

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

קניין כסף – האם חליפין יכולים למלא את פונקציית הכסף? על מושג הקניין כמטאפורה

האם פרצודורות ספקולטיביות יכולות להחליף את תפקיד הקניין? עיון ברמב"ם, רשב"א, ברכת שמואל, אבני מילואים וקצות החושן.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

המקדש במלווה 1 – האם ניתן לקדש במלווה או הנאת מלווה

האם ניתן לקדש במלווה או בהנאת המלווה? האם אפשר לקדש בדמי אשראי? בהנאת ריבית? באגרות חוב בבורסה?

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

המקדש במלווה 2 – עיון בראשונים

עיון בשיטת רש"י על דברי אביי בנוגע למקדש במלווה, ובמחלוקת הרשב"א עליו. מחלוקת רש"י ותוספות בכתובות על מקדש במלווה. על קידושין בהלוואה, בהרווחת הזמן או בשכר הטרחה. ומה עושים עם תלמיד ש"לא אוהב לעסוק בענייני כסף".

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

המקדש במלווה 3 – עיון בשיטת הרמב"ם

האם מספיקה הנאת האשה כדי לקדש? ומדוע פסק הרמב"ם כנגד שיטת הגמרא וכנגד שיטת רבותיו? עיון בפירוש האור שמח והגרי"ז.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

שיטת הרמב"ם ורבותיו במקדש במלווה

האם ארווח לה זימנא פוטרת את בעיית הריבית או ההלוואה? שיטת רשב"א רש"י ורי"ף – נתינת ממון מופשטת כמחוללת קידושין.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

אמירה בקידושין – נתן הוא ואמרה היא 2

קריאה צמודה בפשט הגמרא על פי פירוש הריטב"א – האם דין חיישינן מדרבנן או מדאורייתא.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ידות בקידושין 1 – נזיר עובר לפניו בגיטין וקידושין

על פונקציית הדיבור בנדרים ונזיר, השונה מפונקציית הדיבור בקידושין ובגיטין. סתירות בדברי שמואל מהגמרא בקידושין ובגיטין על נזיר העובר לפניו; השוואה בין נדרים לנזיר, ללשונות גיטין וקידושין. ידיים מוכיחות וידיים שאינן מוכיחות לפי הרמב"ן והרשב"א.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ידות בקידושין 3 – עיון בגרסאות הגמרא, בראשונים ובמחקר

עיון בגרסאות הגמרא בראשונים ובמחקר, ובהבדלים ביניהם – האם צריך דיבור מפורש?

ומי סובר שלא הוויין ידיים – אביי או רבא?

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ידות בקידושין 4 – הקשר בין מבטא שפתיים לחלות הנדר

האם מי שגמר בלבו צריך גם להוציא בשפתיו?

מבטא שפתיים כפעולה מאגית – דיבור היוצר מציאות, הפיכה של דבר ממותר לאסור.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

עסוקין באותו עניין – האם יש לומר בפה 'הרי את מקודשת' או שמספיקה מחשבה

עיון במפרשי המשנה בשאלת האמירה המפורשת. דיון קבוצתי במחלוקת ר' יהודה ור' יוסי – האם ניתן להפריש תרומות ומעשרות במחשבה בלבד.

על הטוטאליות של הקדושה. על ההבדל בין גמר לבו להרהר בנדרים ובתפילה, ומשמעות הכוונה.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

לשונות קידושין 1 – מהות הלשון לפי הראשונים

הקדמה להבנת מושג ה'לשון' – על היחס בין לשון עצמית ללשון הסכמית, על הפער בין שפה נורמטיבית לבין שפה מדוברת, שפת האקדמיה ללשון כמשל ושפת היום יום.

הלשון הנורמטיבית של היהודי היא לשון התנ"ך. אך כיצד אנו מפרשים את כוונת הדובר – מתוך השפה הנורמטיבית או השפה המדוברת? ומה המקום של הלשון הספרותית?

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

לשונות קידושין 2 – על היחס בין כוונת האדם לבין השפה הקאנונית

לשון המקרא היא השפה הנורמטיבית, המילון של השפה. האם דברים שבלב הם בעלי משמעות כלפי מעשה הקידושין? עיון בחזו"א, רשב"א, ר"ן והברכת שמואל.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

קידושי ביאה – האם חלים בתחילת מעשה או בסופו, עיון בראשונים

האם קידושי ביאה חלים בתחילת מעשה או בסופו, ומדוע שאלה זו נשאלת דווקא בשלב זה? האם ביאת אירוסין היא גם ביאת נישואין?

האם צריך כוונה בביאה לשם נישואין?

עיון בשיטות הרמב"ם, הר"ן והקהילות יעקב.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות 1 – פתיחה לסוגיה

האם זוג שגילה פסול בקידושיו צריך לקדש מחדש, או שמא ניתן לסמוך על קידושין ראשונים? אדם שהתנה שאשתו לא נדרנית – האם יבטל הנישואים ויעשה בעילתו זנות, או יקיים הנישואין ויבטל כתובתה?

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות 2

האם ניתן להתנות תנאים בביאה? המשך עיון בסוגיה.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

נישואים אזרחיים – האם זנות היא מושג הלכתי או אוניברסלי?

עיון בסוגית 'אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות' כפתח ליחס לנישואים אזרחיים. האם מספיק שאדם יהיה מעוניין שזוגתו תהיה אשתו, או שמא ישנה חובה לקיים הברית כדת משה וישראל?

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

איסור קדשה ודין פילגש 1 – מיהי זונה ומהו איסור זנות?

עיון במקרא ובדרושי חז"ל. האם האיסור הוא על זנות מקצועית או שמא על פנוי הבא על פנויה?

האם קיים טאבו מוחלט באיסור פנוי הבא על פנויה?

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

איסור קדשה ודין פילגש 2 – עיון בדברי הרמב"ם והחולקים עליו על המשמעות של זנות ופילגשות

מדוע בוחר הרמב"ם לפתוח בתיאור המצב לפני מתן תורה? מדוע לשיטת הרמב"ם איסור יחסי אישות בלא חופה וקידושין חמור יותר מאיסור מפתה ואונס? וכיצד זה מעיד על האחדות שבין מורה נבוכים ומשנה תורה? מדוע לפי הרמב"ם ביאה על ישראלית בלא קידושין חמורה מנישואין לגויה? על הקדשה כאנטיתזה לתכלית הקידושין.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

השטר לאבא או לבתו – מחלוקת רמב"ן וריטב"א

הבחנת הגמרא בין בוגרת לשאינה בוגרת. מחלוקת רמב"ן וריטב"א האם יש צורך שבקידושין וגירושין תהיה פניה לאישה. האם כאשר נותן לאביה את הקידושין יש לכתוב בשטר 'בתך מקודשת', או 'מקודשת לי'?

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

שטר לאב או לבתו – האם יש בעלות באיסורי הנאה

השוואה בין הבבלי לירושלמי. האם נתינה מחייבת העברת בעלות? האם שטר קידושין דומה יותר לשטר גט או לשטר קנייני? עיון בקצות החושן.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

קדושי שטר – שאלת הלשון בקידושין

עיון במחלוקת רמב"ן וריטב"א. שאלת הלשון בקידושין: האם צריך לקדש בגוף שני – הרי את מקודשת, או שמספיק לפנות אל גוף שלישי? האם שם האישה חשוב? ומה מהות הקידושין כשהאב מקבל עבור בתו?

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

קידושי שטר – מה יוצרת התרת האישה?

מה יוצרת התרת האישה בגירושין, ומה המשמעות של זה למשמעות הקניינית בקידושין?

שיטת העיטור ושיטת הרשב"א על היחס בין כסף לשטר. רבי עקיבא איגר – האם בכסף שייך דין 'לשמה'? מה משמעות שאלת הראשונים האם שייך 'לשמה' בכסף ובעניין 'מחובר'? מענה מתוך מחלוקת בבלי, ירושלמי ותוספתא.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

04.10 » ספר חדש יצא לאור: שיעורים על מסכת ברכות כרך ב
02.09 » ספרים בעריכה: עיונים במדרשי אגדה, שיעורים על מסכת סנהדרין, שיעורים על סיפורי מעשיות לר"נ מברסלב

    צרו קשר

    מעלה מיכאל 4א, אלון שבות

    טל: 02-993-8850 פקס: 02-993-8850

    sgr@inter.net.il