מורה נבוכים: שיעורים בנושאים שונים

בעמוד זה מופיעים שיעורים של הרב שג"ר במורה נבוכים שהועברו בתקופות שונות, מחולקים לפי נושאים.

 

התמודדותו של הרמב"ם עם הפילוסופיה של אריסטו

העמדה הפילוסופית ביחס להשגחה

העמדה הפילוסופית: אלוקים לא יודע ולא יכול לדעת את העולם.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

מחלוקת הרמב"ם עם הפילוסופים

הקדמה, ותיאור הויכוח של הרמב"ם עם הפילוסופים ביחס להשגחה. 'דיברה תורה כלשון בני אדם' בראיית הרמב"ם.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

עמדת הרמב"ם מול הפילוסופים

השוואה בין עמדת הרמב"ם לבין עמדת הפילוסופים: ההבדל בין אי ידיעת הפרטים אצל הפילוסופים לבין אפשרות של אי השגחה על הפרטים אצל הרמב"ם.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

הפילוסופים על השגחה וידיעה

האם יש אוטונומיה בחירית לאדם, מקום שבו אלוקים לא נמצא?

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

אריסטו ואפיקורס

ההשקפה הראשונה של אריסטו, ומשמעות השיטה ההדוניסטית של אפיקורס.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

הרמב"ם ושיטות האשעריה והמועתזילה

ההשגחה לפי האשעריה

שיטת האשעריה על ההשגחה – הכל גזירה מאת הבורא, ואין בחירה כלל.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיטת האשעריה ושיטת המעתזילה על ההשגחה

העמקה בגישה הפטליסטית ובהשלכותיה.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

המעתזילה והרמב"ם

סיכום שיטת המעתזילה על ההשגחה, ופתיחה לשיטת הרמב"ם.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

הצדק האלוקי לפי הרמב"ם

הרב שג"ר דן בנקודה הייחודית של שיטת הרמב"ם ביחס לשאלת הצדק האלוקי, תוך השוואה לשיטות מועתזילה, האשעריה ואריטסו. הנקודה המרכזית שנחשפת בשיטתו של הרמב"ם היא המוסר כפונה אל תודעת היחיד, וככזה מעמיד את העצמי כמוחלט.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיטת הרמב"ם בהבנת ההשגחה וידיעת ה'

תפיסת ההשגחה של הרמב"ם א

השגחה בשיטת הרמב"ם: 'עושים מאהבה ושמחים בייסורים'.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

תפיסת ההשגחה של הרמב"ם ב

השגחה כמציאות אימננטית, והתגלותה דרך התודעה האנושית. תודעה שלמה וגבוהה יותר היא הופעה של דביקות, וממילא תפיסת השגחה גבוהה יותר והבנת המציאות באופן שמתגלה כמושגח יותר.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

תפיסת ההשגחה של הרמב"ם ג

המשך הדיון בתפיסת הרמב"ם את ההשגחה.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

מאפייני ההשגחה

הויכוח של הרמב"ם עם הפילוסופים ביחס לשאלת ההשגחה. הרמב"ם תוקף את הפילוסופים הן במישור הדתי והן במישור הפילוסופי (עצם שאלת ההשגחה). התפיסה של הרמב"ם את ההשגחה כהידבקות בשכל, הרחבת התודעה האלוקית.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

ידיעה ובחירה

הקושיות ביחס להשגחה האלוקית – שאלת התיאודיציאה – איך אפשר להאמין בצדק האלוקי כשיש רע בעולם. הרמב"ם נותן שני הסברים לרע בעולם – הסבר חברתי והסבר מתוך החומר שטבעו להיפסד.

הקושיה ביחס לידיעה איך האלוקים שמעל ומחוץ לטבע יכול לדעת את הטבע – איך השלם יכול לדעת את החלקי והמוגבל.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

הסתירה ברמב"ם ביחס לידיעת הבורא

הרב שג"ר מציג סתירה בתפיסת הרמב"ם ביחס לידיעה – בין ידיעה החומר על פרטיו לבין ידיעת החוקיות של החומר בלא שהיא כוללת את הפרטים. האפשרויות השונות הצומחות מן הסתירה, וניסיון ליישוב מתוך דווקאיות הסתירה – כניסיון להגיד משהו חיובי על הידיעה, תפיסה ממשית בידיעה האלוקית, אך כפרדוקס – ידיעה יחד עם אי-ידיעתנו את ידיעתו.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

הידיעה האלוקית ותארי השלילה

הרמב"ם מגדיר את הידיעה האלוקית באופן שהוא גם פוזיטיבי וגם לא ניתן להגדרה בכלים המוכרים לנו. כלומר, הידיעה האלוקית היא ידיעה עצמותית אך ככזו היא לא ניתנת להגדרה כ'ידיעה' המוכרת לנו.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

היחס המשולש של הרמב"ם לידיעה האלוקית

עיון בפרקים כ' וכ"א: היכולת להגיד אמירה מוחלטת, למרות ש'נמצא ולא במציאות', כאמירה פוזיטיבית. נקודה שנייה – השלילה ככוללת בתוכה את המוחלטיות. נקודה שלישית – ההתנסות הבלתי אמצעית של האדם בעצמותיות.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיטת הרמב"ם בהבנת מציאותו של הרע בעולם

תפיסת הרע של הרמבם בהשוואה למקובלים ולרב קוק

ניתוח מעמיק של שיטת הרע של הרמב"ם וגישות נוספות. בעיקרן מוצגות שתי שיטות עיקריות – הרע כמציאות אגבית, לא עצמית, הנספחת ותוצאה בלתי נמנעת של עצם החומר – שיטת הרמב"ם, לעומת גישות אחרות בתוכן מובא הרב קוק בשתי מקורות שונים וסותרים לכאורה – בהן הרע הוא עצמי ומכוון, בריאה העומדת כיש בפני עצמה, אך גם כזו המתבטלת ולא קיימת בכלל בראייה הכללית.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

סיכום פרקי הרע

הרב שג"ר פורס את תפיסת הרמב"ם ביחס לרע – מתוך היותו אגבי ונספח לעצם היות העולם חומרי. כתוצאה מכך מקבל האדם אחריות מוחלטת על התנהלותו בתוך העולם החומרי ועל הסבל והרע המוטל לפתחו שלו. בסוף השיעור מביא הרב את תפיסת הרמב"ם את החסד בעולם החומרי.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

הדיון של הרמב"ם על קדמות העולם ויחסו לפשטי המקראות

שיטת הפרשנות של הרמב"ם 1

הרב שג"ר מציג סתירה לכאורה ברמב"ם באופן שבו נכון לגשת לפרשנות המקרא. הרב מביא את דבריו של שפינוזה שתקף את הרמב"ם על שיטתו, מציג ראיות בדבר טעותו של שפינוזה בהבנת הרמב"ם, ומסביר את המתודה של הרמב"ם על-פיה הקריטריון לאינטרפרטציה נובע מתוך ההקשר והמגמה הכללית של הדברים. מתוך כך הרב דן בשתי רמות המתקיימות בתוך הטקסט – רמה של 'דיברה תורה כלשון בני אדם' ורמה גבוהה יותר של פרשנות פילוסופית.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיטת הפרשנות של הרמב"ם 2

הרב שג"ר מסביר בשיעור את שיטת הפרשנות הייחודית של הרמב"ם ביחס למשלים בחז"ל ככזו הבוחנת את הדברים מתוך ההקשר שלהם כמעין 'פרשנות חלום'. הפענוח שמוביל את הפרשנות לא מתקבל מתוך הפרטים אלא מתוך הבהירות וההארה האופפת את העניין כולו – והיא גם זו שמצביעה על אמיתתו של הפירוש. בתווך מביא הרב שג"ר את התייחסותו של הרב קוק לנושא של מיתוס ואמנות מול דתיות.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

מעמד הר סיני

הרב שג"ר מסביר את שיטת הרמב"ם בהתגלות בהר סיני שאופייה היה ההתגלות של 'אנכי ה' אלקיך' כוודאות במציאות, בקיום, בנוכחות האלוקית – כשנבואת משה מהווה השגה גבוהה יותר שבה הבהירות כוללת גם את הפרטים. הרב שג"ר מביא גם את הדברים בהקשר שלנו – כשבהירות נבואת משה מקבילה לבהירות שהאדם יכול לקבל ביחס למעשים שהוא עושה אם הוא פועל כפי רצון ה'

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

דעת הרמב"ם על הוכחת קדמות העולם

'דיברה תורה כלשון בני אדם' – אי-הגשמות האלוקית כמסתדרת עם הקונטקסט הכללי, לעומת הקדמות. הפער מבעלי התוך המוסלמים.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

דיברה תורה בלשון בני אדם

הרב שג"ר מסביר את שיטת הרמב"ם ביחס ל'דיברה תורה כלשון בני אדם'. ביחס לנימוק של הגילוי והכיסוי הרב עוסק גם בפוזיטיביות של שיטת הרמב"ם ביחס לאלוקות.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

בחירה וחירות

בחירה במשנת הרמב"ם כנובעת מתוך המודעות – כשזו מבטאת את ההזדהות עם העצמי וממילא עם האלוקי. מול תפיסת הרמב"ם מעמיד הרב שג"ר את תפיסת המקובלים כחירות שהיא גבוהה יותר מהמישור שעליו מדבר הרמב"ם. בסוף השיעור מתייחס הרב למושגים של הדטרמיניזם והפטליזם, הפטליזם במשנת רבנו בחיי, והאפשרות לחירות מתוך תפיסתו הפטליסטית של רבנו בחיי.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

תפיסת הייחוד ברמב"ם וברבנו בחיי

הרב שג"ר מעמיד את שתי התפיסות כנוגעות בשתי קצוות שונות של אותו עניין. אצל הרמב"ם הפנייה היא החוצה – ייחוד הק-ל כאובייקטיביות מוחלטת הבאה לידי ביטוי ב'מחויב המציאות' – בהירות, אמת טהורה. ואילו אצל רבנו בחיי הפנייה היא פנימה למוחלטות, ומבחינה זו הייחוד מבטא את הטרנסצנדנטליות של הק-ל.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

ההוכחה השלישית של אריסטו לקדמות העולם

ההוכחה של אריסטו לקדמות ונצחיות העולם מתנועת הגלגלים שמעידה על חוקיות עצמית ועל סיבתיות אימננטית. הוכחה נוספת (דרך שנייה) מצד החומר ההיולי – הצורות מתחלפות אבל החומר במהותו נמצא באיזו מציאות בלתי אמצעית, ומכאן נצחיותו וקדמותו. הוכחה נוספת מצד הזמן. ההווה כרגע שאין לו התחלה ואין לו סוף.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

ראיות אריסטו על הקדמות – המשך

חידוד הראיה מתוך השינוי בחומר והראיה של רציפות הזמן. המשמעות מתוך הראיה של רציפות הזמן – תחושת המוחלטיות, ההרפיה מהרפלקסיה ומתוך כך חוויה של מוחלטיות ועצמיות.

משל הרמב"ם על התינוק – התחלה של התמודדות עם ראיות אריסטו לקדמות מתוך המציאות.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

עמדת הרמבם בשאלת הקדמות – שאלת הרצון

המשך התמודדות עם הקדמות – הרצון האלוקי. טיבו של הרצון לרצות.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

עמדת הרמבם בשאלת הקדמות – שאלת התכלית

(פרק י"ג) שיטת הרמב"ם ביחס לכוונה האלוקית, כוונה שהיא מחוץ לעולם אל מול שיטתו של אריסטו שהתכלית בתוך העולם. הרמב"ם מוסיף את הממד של הכוונה שיוצר את המפגש עם הצדק האלוקי שהוא טוב. התפיסה של הרמב"ם על פי הרב שג"ר מביאה את האדם להתרגשות עצומה של 'אהבה בתענוגים' תענוג שהוא למעלה מן השמחה, משום שהיא מובילה לזיהוי של האדם את עצמו באלוקות, למוכרות ולמובנות של כך הדבר, אבל הוא גם צודק ויפה ונעים וכו'.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

בקשת התכלית על פי הרמבם

בחלק הראשון של השיעור עוסק הרב שג"ר בשיטת הרמב"ם כחוסר היכולת לחקור אחר תכליתיות הנבראים כמביאה ליראה ואהבה עמוקים כלפי ריבונו של עולם – 'את הכל עשה יפה בעיתו'. בחלק השני של השיעור דן הרב בצד ההפוך של התכליתיות כפי שהיא נראית בטבע כמורה על כוונת מכוון מעבר לתודעה תבונית גרידא – בניגוד לשיטתו של אריסטו.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

יחסו של הרמב"ם לתפיסת הקדמות של אריסטו

הרב שג"ר מציג שתי שאלות ביחס למשל אותו מביא הרמב"ם כתשובה להוכחת אריסטו על הקדמות. המשל עוסק בפער בין חייו ההוויים של האדם לבין יכולת התקיימותו ברחם אימו. השאלות הן מצד הפער בין המשל שעוסק בחוקיות מקרית להוכחות אריסטו שמתייחסות לחוקיות נצחית, ושאלה נוספת מתייחסת לסתירה לקו המנחה של הרמב"ם בדבר החוקיות האלוקית כדבר אימננטי לעולם ולא חיצוני.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

עיון בהקדמות לתפיסת אריסטו, הקדמות 4-8

נושאים מרכזיים – התנועה כהשתנות. כרציפות. הזמן כמקרה של התנועה. הריבוי כגשמיות והאחדות כרוחניות.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

עיון בהקדמות לתפיסת אריסטו, ההתמודדות בספר אור ה'

נושאים מרכזיים – התנועה הסיבובית (תנועת הגלגלים) כתנועה היחידה הרציפה לעומת תנועת הקו; פרק י"ד –  תנועת ההעתקה כקודמת בתנועות.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

יחסו של הרמב"ם לראיה של אריסטו מההתייחדות

תפיסת הרמב"ם את ראיית ההתייחדות כקיימת רק בגלגלים שמעל הירח. תפיסת החוקיות של תנועת הגלגלים כמקריות, ותפיסת המקריות כעובדתיות שדרכה מתאפשרת תפיסת העצמות. נושאים נוספים; התפילה כהשגת בהירות אלוקית פעילה שמאפשרת שינוי במציאות.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיטת הרמב"ם על היחס בין עמדת התורה לתפיסה הפילוסופית

התמודדות הרמבם על עמדת הכלאם ואריסטו ביחס לחוקי הטבע

עמדת הרמב"ם ביחס לנמנע המוחלט – אל מול חכמי הכאלם המדברים על הדמיון כמבחן למוחלטיות החוקים, ואל מול אריסטו הטוען לקדמות העולם ועל היותו פועל יוצא מוכרח מאלוקים, מדבר הרב שג"ר על שיטת הרמב"ם אותה רואה הרב כמחלקת בין ההתייחסות לחוקי הטבע, שהם נמנע מוחלט אפריורי – לאחר הבריאה לא ניתן לדבר על החוקיות שקדמה לבריאה, לבין ההתייחסות לאלוקי אותו הרמב"ם כן תופס כמה שניתן לדבר עליו. הרב שג"ר מצביע על ההבדל בתפיסה בין שני העניינים ושואל מדוע הרמב"ם חילק ביניהם ומה עומד ביסוד תפיסתו את האלוקי.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

הנמנע המוחלט, השכל והדמיון

פיתוח ודיון בטענת הרמב"ם לגבי הפער בין שכל לדמיון ומתוך כך בין חומר לצורה. החומר משקף את השניות, את היותו של הדבר מחוצה לי ומנוכר לי. הרב שג"ר נוגע גם בהשלכה הנפשית הנוגעת לרדיפה המתמדת אחר החומר ואי היכולת להשיגו.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

יחסי החומר והצורה במשנת הרמב"ם

הרב מעמיק בתפיסתו של הרמב"ם את היחסים בין חומר וצורה – הצורה כסטטית, כנמצאת בתוך עצמה, ביחס לחומר הדינאמי, המחפש כל הזמן מחוצה לו.

בשיעור זה הרב מעמיק גם במושגים של רעיון ושפה כיחסים שבין אור וכלי.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

היחס בין ענווה ושפלות

ההתמודדות עם מידת הענווה – דרך האמצע או שפלות?

הרב שג"ר מאיר את הסתירה בדברי הרמב"ם בין ההלכות בהלכות דעות בצורה דווקאית. הסתירה מייצגת דיאלקטיקה שמאפשרת להבין את העמדה העדינה של מידת הענווה אליה צריך לחתור – תפיסתה כמידה אמצעית, ענווה, מצד החכמה, אך מתוך כך ויחד עם זאת – ויתור עליה ונכונות לשפלות רוח מתוך ההכרה בגדלות הבורא ושפלות הנברא.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

דמותו של הענו השפל

הרב שג"ר מצייר את קווי המתאר של דמותו האידיאלית של שפל הרוח – באיזו סוג ענווה מדובר. בשיעור הרב מתייחס גם לסתירה ברמב"ם בהלכות דעות ביחס לענווה כמידת אמצע אל מול ההנחיה לדבוק בשפלות שהיא נוטה אל הקצה שלא כענווה. הרב מסביר ברמב"ם שמדובר בשתי קומות – ענווה כדרך החכמים ועל גביה קומה נוספת של שפלות שהיא למעשה ויתור על הענווה מתוך ההכרה בגדלות הבורא.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

04.10 » ספר חדש יצא לאור: שיעורים על מסכת ברכות כרך ב
02.09 » ספרים בעריכה: עיונים במדרשי אגדה, שיעורים על מסכת סנהדרין, שיעורים על סיפורי מעשיות לר"נ מברסלב

    צרו קשר

    מעלה מיכאל 4א, אלון שבות

    טל: 02-993-8850 פקס: 02-993-8850

    sgr@inter.net.il