שיעורים בתורת הרב קוק

היחס לחומריות אצל אדמו"ר הזקן לעומת הרב קוק

בכתבי אדמו"ר הזקן יש עדיפות לצדיק 'רוחני', המרגיש את המוחשיות דווקא בפנימיות, לעומת צדיק שאינו 'רוחני', המרגיש את המוחשיות יותר בחיצוניות, בחומר. ואילו אצל הרב קוק הדברים הפוכים, הרוחניות באה לידי ביטוי חזק במציאות החומרית.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

יצירות האדם ומשמעותן אצל הרב קוק

כאשר האדם יוצר הוא מתדמה לאלוהיו ודבק בו מתוך תפיסה אחדותית. דבר זה בא לידי ביטוי ביחס שבין ספירת חכמה לספירת בינה.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

הקדמת הרב הנזיר לאורות הקודש

הקודש כשלעצמו כמו ספירת החכמה, חסר הגדרה מילולית. הקדושה, שהיא הופעה נמוכה של הקודש, היא הרצון האלוהי, שורש המציאות. בספירת החכמה האדם פאסיבי לחלוטין, בספירת בינה מתגלה רצון האדם.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

תפיסת מושג האל החסידית א

תיאורו של הרב קוק את החיסרון שבתפיסת מושג האל בדתיות הרגילה – הקטנת האדם, לעומת תפיסת מושג האל החסידית – ביטול נפרדוּת האדם מההוויה.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

תפיסת מושג האל החסידית ב

המשך וסיכום השיעור הקודם. היחס שבין תפיסת מושג האל החסידית לתפיסת מושג האל הרגילה הוא כיחס תכולה לכלי שלה, אולם התפיסה החסידית בעייתית, כיוון שקשה לפעול בעולם המעשי עמה. ההבדל בין תפיסת המציאות של הרב קוק לחסידות. הקלטה משובשת.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

משמעותה של "נוראותו" של הקב"ה

"נוראותו" של הקב"ה היא גם אי-יכולתנו המוחלטת להבין את מהותו, וגם וודאותנו המוחלטת בעצם מציאותו. אי-היכולת להגדיר את מהותו של האל היא חלק ממהותו – כי הגדרתו היא גם הגבלתו.  הקלטה משובשת.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

היחס בין הבורא לבריאה ומטרת עבודת ה' בחסידות, אצל המתנגדים ואצל הרב קוק

תענוג רוחני יכול להיות קריטריון לאמת. לפי התפיסה החסידית "אין עוד מלבדו" זו האמת, ועל האדם להתגבר על התפיסה הדואלית הרגילה. הרב קוק מתנגד לתפיסה זו וגורס כי הפרטיות הנפרדת היא ממשית, כמו המתנגדים, ומטרת ההוויה היא עצם ההשתלמות, החזרה להיות "חלק מאלוהים".

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ביטול היש וביטול הפרטיות

'ביטול היש' החסידי המבטל את חשיבות השכלול החומרי לעומת ביטול הפרטיות לכלליות אצל הרב קוק שדווקא מעניקה תוקף קיומי לפרטיות וביטול הפרטיות לכלליות אצל הרמב"ם. תפיסת הרב קוק כתפיסת ר"ח מוולאז'ין מעניקה חשיבות רבה לחומר.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

מאמר 'דעת אלהים' א

אי אפשר לתפוס את האל כאובייקט, כפי ששואפת המחשבה הילדותית ונפגעת מכך, אלא יש לתפוס את האל דרך החופש הסובייקטיבי, רק מה שהשכל מכריח להאמין. אז ניתן להתפלל בלי ספקות ולחיות בשמחה וכך נוצרת יראה מתוך אהבה.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

מאמר 'דעת אלהים' ב

החיסרון שבתפיסה הילדותית המתיימרת להבין את העצם האלוהי – היא מעציבה ועלולה להביא לכפירה, לעומת התפיסה המבוכרת של ספירת מלכות, כנסת-ישראל, שתופסת את האל דווקא דרך ההופעות שלו בחיים האנושיים ומעצימה אותם.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

מאמר 'דעת אלהים' ג

יש בתפיסת הילדותית-הגוֹיִית שמתיימרת לתפוס את 'העצם' האלוהי ממד של עבודה זרה. מטרתו של עם ישראל, כספירת מלכות, לגלות את שמו של הקב"ה בעולם בעצם קיומו, שבשורש רצונו המגמה האלוהית.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ביאור עיקרון במאמר 'דעת אלוהים'

ההבדל שבין תפיסת האל הילדותית השואפת לתפיסת העצם (כפי שביקר קאנט) וגורמת מועקה וניכור עצמי, לבין תפיסת האל הבוגרת שאינה מחשבה קפואה אלא חווית חיים. התפיסה הילדותית מביאה ל"קציצה בנטיעות" – ההפרדה בין ספירת עולם העשייה למקור האינסופי.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

גבולותיו של חופש הדעות

חופש הדעות אינו מוחלט. האמונה היא החיים, על כן אדם חייב לשעבד עצמו לאמונה, ואסור לפרסם תפיסות ניהיליסטיות. עם זאת, אמונה היא דווקא מתוך אפשרות של כפירה, אלא שזו כפירה של קנאות לאמת.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

'אין עוד מלבדו' – התענוג והביקורת

הרעיון ש'אין עוד מלבדו' מביא לתענוג רוחני המורה על האמת שבו. ניתוח מפורט של משמעות התענוג – הזדהות עמוקה, לא הנאה רגילה הנחותה יותר ובאה מהצורך למלאת חיסרון. ביקורת הרב קוק על רעיון זה ותפיסתו האלטרנטיבית.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

רצון החיים לפי הרב קוק

הגורם לשנאת חינם קיים במהות העולם, שהוא רבגוני ומחולק. הפתרון הוא אהבת חינם שאינה מטשטשת את ההבדל אך מוצאת מכנה משותף. דיון בנושא.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

הקדושה והדרך אליה

מהי הקדושה, כיצד זוכים לה? ראשית ע"י פיתוח המודעות לממדים שבעומק החיים. תיאור השוני בין החכמה האובייקטיבית, הבינה הסובייקטיבית, והדעת – תפיסת משמעות הדבר. מתוך התהליך ההכרתי נולד הרצון לחיות את ממדי המציאות העמוקים.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

פעולת התפילה

התפילה משפיעה כי רצונו של האדם הפרטי הוא חלק מהרצון הכללי, רצון ה'. ההוויה כולה מלאה רצון. כאשר האדם מכיר בכך, רצונו פועל במציאות. זו חירותו האמתית. התייצבות האדם מול ה' מעניקה לו חיות, כי חייו הפרטיים מתקשרים למציאות האינסופית.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

פעולת התפלה על רצון האדם

עצמיות האדם היא רצונו העמוק. רצון האדם הפרטי הוא גילוי של מציאות רחבה הקודמת לו. התפילה היא מבדק עבור האדם לגלות מהו רצונו, וגם אפשרות לאדם להיפתח לרצונו העמוק. הצעקה היא ביטוי לדיסוננס שבין רבדי רצונו של האדם.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

העלאת הרע

יש לפעול להעלאת הרע, לא רק לדחייתו. העלאת הרע נעשית על ידי מציאת שורשו הטוב, בספירת החכמה – הראייה הכללית של העניין.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

חשיבותו של זיכוך האמונה

מושג אלוהי מעוות מביא לסיבוכים בחיים, משום שהאמונה היא הכרתו הפנימית של האדם, שבאה לידי ביטוי בכל תכונותיו, רגשותיו ומחשבותיו. הגדרת ה' בהגדרות מסוימות זו עבודה זרה. האמונה המזוככת באינסוף שאינו מוגדר, כשבאה  לידי ביטוי במעשים, מביאה לשמחה וחיים.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

התפיסה האחדותית והתפיסה המפרדת

אפשר לתפוס את המציאות כמפורדת – כך התפיסה הרגילה, ואפשר לתפוס את המציאות כאחדותית, זו התפיסה האמתית יותר, המבטלת את הקנאה והתחרותיות ומביאה לשמחה שנובעת מתחושת הרמוניה. אעפ"כ, ההשקפה האחדותית מוכרחת להסתתר כדי ללחום ברע.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

משמעותה ומטרתה של 'שבירת הכלים'

'שבירת הכלים' – השפעת אור למעלה מיכולת קבלת הכלים, נעשתה כדי שהנברא יתאחד באלוהות הבלתי גבולית דווקא מתוך שברי הכלים, המציאות המוגבלת. כעניין 'נהמא דכיסופא' אצל רמח"ל. השתלמות האדם האינסופית באה "להשלים" את שלמות האלוהות.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

שתי תפיסות האלוהות –ביקורת ואלטרנטיבה

התפיסה הרגילה רואה באלוהות עניין שמחוץ לעולם. היא מביאה להשפעה פסיכולוגית שלילית. החסידות שרואה בעולם "חלק" באלוהות עדיפה על התפיסה הרגילה, אך גם אותה הרב קוק מבקר. ישנה אמת בכל התפיסות והרב קוק מעדיף את החסידית בגלל תועלתה ובסוף מציב שיטה שלישית משלבת.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

מהי התפלה ומהו תפקידה

התפלה היא ביטוי של התפלה התדירית של הנשמה – כיסופיו התמידיים של האדם לקרבת ה'. רק כשאדם יתפוס את התפלה כך, התפלה תעשה את תפקידה, שהוא גם הגעתו של האדם לתודעה ענוותנית זו.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

ההבדל בין תורת חו"ל לתורת ארץ ישראל

לפי התלמוד הבבלי, תורת חו"ל, תורת הנסתר רק שומרת מצב קיים, אך לפי הירושלמי, תורת א"י, תורת הנסתר משכללת את המציאות. הבבלי סינטטי ומפלפל, הירושלמי יותר אנליטי ועוסק במושג עצמו. בירושלמי ההלכה מופרית מהאגדה, בבבלי יש חיץ ביניהן. הנסתר מזוהה עם האגדה.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

עבודת ה' על פי התפיסה הסובייקטיבית

'ספירות' בקבלה הן ה'תארים' שבראשונים. אי-אפשר להחיל תארים אנושיים על ה', אז הדת עלולה להיות לדוגמה חלולה. יש שהסבירו שיש תיאורים מסוימים שניתן לומר על הקב"ה. הרמב"ם מסביר שאפשר להחיל תארי שלילה על הקב"ה. הרב קוק מבחין בין ה' כשלעצמו לבין תיאוריו, שדרכם יש לעבוד את ה'

להאזנה בחלון חדש לחצון כאן.

 

שנאת חינם ואהבת חינם

שיעור לעשרה בטבת תשס"ו. הצגת מקור שנאת החינם והקונפליקטים על פי הראי"ה קוק. דיון על הדרכים ליצירת אהבת חינם שתתעלה על השנאה, בהסתמך על הגדרת הראי"ה קוק לאהבה זו.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

04.10 » ספר חדש יצא לאור: שיעורים על מסכת ברכות כרך ב
02.09 » ספרים בעריכה: עיונים במדרשי אגדה, שיעורים על מסכת סנהדרין, שיעורים על סיפורי מעשיות לר"נ מברסלב

    צרו קשר

    מעלה מיכאל 4א, אלון שבות

    טל: 02-993-8850 פקס: 02-993-8850

    sgr@inter.net.il