מהר"ל: נתיבות עולם ותפארת ישראל, הר עציון תשנ"ג

שיעור 1: נתיב התשובה: שיבה אל ההתחלה, שיבה אל העצמיות

הרב שג"ר עוסק בדברי המהר"ל אודות התשובה כשיבה אל ההתחלה של האדם. הרב דן בחידוש המקורי של המהר"ל אל מול מחשבת הראשונים, מסביר את הזיקה העמוקה שלו לתורת הקבלה, ומביא קטע מ'אורות התשובה' בו הוא מראה כי הרב זצ"ל הלך בדרכו של המהר"ל וביאר את חידושו. ה אלול תשנ"ב.

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

שיעור 2: תודעת התשובה מאהבה במשנת ר' צדוק

העמקת החידוש של המהר"ל על חזרת האדם לראשיתו, בפרספקטיבה שנפרסת דרך משנתו של ר' צדוק. בשיעור הרב דן בשיטתו של ר' צדוק על פיה ישנו פער דיאלקטי בין תשובה מיראה, שהיא הקיום של המצוות במישור הנורמטיבי הרגיל, לבין תשובה מאהבה שהיא העמידה מול השאלה הנוקבת מה באמת רוצה ממני ה' יתברך – ואזי גם אם רצונו בעברותיי, וגם אם אשלם מחיר עליהן, אני חפץ בו יתברך ובוחר לעשות רצונו במישור זה. יב אלול תשנ"ב

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

שיעור 3: נתיב התשובה

יט אלול תשנ"ב

להאזנה בחלון חדש לחצו כאן.

 

שיעור 5: סיפור ר' אלעזר בן דורדיא

ניתוח ספרותי של הסיפור, ועיון בהסבריו של המהר"ל. ד תשרי תשנ"ג

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 6: נתיב השלום א

מקור דברי המהר"ל בספר העיקרים [ד, נא]: בטוב הגמור אין שינוי, העולם הזה משתנה, אל התענוג מגיעים דרך הצער. ב חשוון תשנ"ד

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 7: נתיב השלום ב – שלום, מחלוקת, ואמת

עיון בספר העיקרים ובדרוש לשבת הגדול של המהר"ל. ביאור מושגי השלום והאמת, מושגים שבהסתכלות רוחנית שונים מהשלום והאמת היחסיים כפי שהם מובנים ביחס לסופי. ט חשוון תשנ"ג.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 8: נתיב השלום ג – שמו של אלוקים שלום

עיון בפרק א בנתיב השלום: הרב מסביר את תפיסתו של המהר"ל לפיה השלום האלוקי הוא לא שלום מתוך המציאות אלא 'צורה אחרונה', כלומר אלמנט נוסף שחופף על המציאות ונותן לה את מובנה וממילא את ההרמוניה שלה. טז חשוון תשנ"ג.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 9: נתיב השלום ד – עוד על תפיסת השלום והשלימות במהר"ל

המשך העיון בדרוש לשבת הגדול של המהר"ל. הרב מסביר על השלום וספירת היסוד, כאיזו הארה, מובנות, שנותנת לכל הפרטים מקום, מנהירה אותם, ובכך יוצרת הרמוניה, חתימה של שלימות. הרב מסביר שבאותו אופן אצל הרמב"ם השכל ממלא אצל האדם את התפקיד שהאלוקים ממלא ביחס לעולם. כמו בשיעור הקודם, גם בשיעור זה טורח הרב שג"ר להעמיק ולהסביר כי האלוקות נותנת לעולם את מובנותו מתוכו, ובכך היא שלם ושלום. היא לא חלק שנמצא מחוץ למערכת, אלא היא גם אימננטית וגם טרנסצנדנטלית ובכך מהווה את השלום. כג חשוון תשנ"ג.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 10: נתיב השלום ה – שלושת העולמות: דין, שלום, הוויה

המשך העיון בדרוש לשבת הגדול של המהר"ל. בשיעור הרב מביא את פירושו של המהר"ל למשנה באבות לפיה העולם עומד על הדין, על האמת, ועל השלום. בתחילת השיעור הרב מתאר כי בעולם הזה אין שלימות, והמגע עם השלימות הוא בעצם הרדיפה אחר השלימות, וזאת מהות התנועה שקיימת בעולם הזה ולכן הוא עולם ללא מנוחה. א כסלו תשנ"ג.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 11: נתיב השלום ו – תפיסת האמת במשנת המהר"ל: האמת כתפיסה סובייקטיבית

חזרה לעיון בפרק א בנתיב השלום. בשיעור הרב דן בתפיסת המהר"ל ביחס למושג ה'אמת'. הרב מבאר לאור דברי המהר"ל את התפיסה העדינה של האמת כמושג סובייקטיבי, כלומר, לא כמושג אובייקטיבי שמפרש את המציאות, אלא כעמדה פנימית שרק האדם בעצמו ובתוכו יכול לתפוס כאמת. הרב מסביר כי באופן דיאלקטי האמת נעה בין היכולת לפתיחות ולשמיעת הדעות כולן, יחד עם הכרעה ברורה ביחס לאמת שלי, לעמדה שלי, ויכולת להילחם ולהחזיק בה. ז טבת תשנ"ג.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 12: נתיב השלום ז – 'אלו ואלו דברי אלוקים חיים': תפיסת המחלוקת ודרך הלימוד אצל ר' ישראל סלנטר

עיון במאמר 'בירורי המידות' של רבי ישראל סלנטר. הרב מתייחס לתפיסה של המהר"ל את 'אלו ואלו דברי אלוקים חיים', וביחס אליה מלמד את שיטתו של ר' ישראל סלנטר. הרב מסביר על פי ר' ישראל כי התפיסה של אמת מסוימת כזו ולא אחרת מושפעת מפן פסיכולוגי מנטאלי. כלומר, התפיסה שלך גם מושפעת מהעמדה הנפשית שאיתה אתה בא ללימוד, ויחד עם זה יש כאן הוראה ללמוד, ליצור – להיות יחד עם העמדה הנפשית שלך ולא להתרחק ממנה כדי לנסות להגיע בהכרח לאיזו תורה אובייקטיבית. יד טבת תשנ"ג.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 13: נתיב האמונה – תפיסת האמונה כביטוי לחוזק המציאות

הרב מבאר את תפיסת המהר"ל את האמונה, כמבטאת חוזק וממשות של מציאות. הביאור שהרב מרחיב בדברי המהר"ל מתייחס לתפיסת הראשונים את ה'מציאות' כביטוי של האלוקי – ומכאן כמשהו שיכול להיות מוגדר רק מתוכו ובאופן בלתי אמצעי. הרב מתייחס גם להשלכות הפסיכולוגיות של תפיסה זו, שלמעשה מצביעה על האדם המאמין באמת, כאדם חזק יותר מאחר שהוא חי את מציאותו מתוכו – ובכך הופך גם לבן חורין – ולא כנשען ונתמך ב'גורמי חוץ' וכמשועבד להם לפיכך. כא טבת תשנ"ג.

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 16: נתיב העושר א

'יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך': האדם השלם מצד עצמו ואינו מונע על ידי החיצוני. 'האוהב את חייו – אוהב את ה". כ שבט תשנ"ג

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 17: נתיב העושר ב

שאיפת השלמות של האדם תיכשל כשינסה להיעזר בדבר שמחוץ לו כמו הכסף. המלכות – הרצון להתגלות. כז שבט תשנ"ג

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 18: שיעור לפורים

התפיסה המעגלית של ההיסטוריה אצל המהר"ל. ד אדר תשנ"ג

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 19: שיעור לפסח א

גבורות ה' – הקשר בין הנס לאמונה לפי הרמב"ם, ריה"ל והמהר"ל. משמעותה של יציאת מצרים. יח אדר תשנ"ג

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 20: שיעור לפסח ב

הסבר יציאת מצרים לפי המהר"ל, אחדות הניגודים. כה אדר תשנ"ג

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 21: הלאומיות הישראלית לפי המהר"ל

עיון בנצח ישראל. ח אייר תשנ"ג

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 22: תפארת ישראל פרק כט – א

נעשה ונשמע – ישראל מתייחסים למצוות כגזירה ולא כדבר שכלי. טו אייר תשנ"ג

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 23: תפארת ישראל פרק כט – ב

המשך הדיון על המצוות – לתודעה האנושית הן גזירה, טעמן בשכל האלוקי. כג אייר תשנ"ג

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 25: תפארת ישראל פרק ג

מושג השכל הפועל בשיטת הרמב"ם. ז סיון תשנ"ג

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 26: תפארת ישראל פרק ז – א

האדם – נפש אלוקית בגוף פיזי

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 27: תפארת ישראל פרק ז – ב

המצוות אינן אמצעי להגיע לשלמות, אלא מימוש השלמות עצמה בעולם הזה. כא סיון תשנ"ג

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 28: חכם עדיף מנביא לפי המהר"ל

כח סיוון תשנ"ג

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 29: תפארת ישראל פרק סח

ההבדל בין תורה שבכתב לתורה שבע"פ הוא ההבדל בין אידיאה שלמה ומופשטת לפרטים מתחלפים. ה תמוז תשנ"ג

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

 

שיעור 31: תפארת ישראל פרק טז

האדם כפוף לתבניות של מוסר והתנהגות ולכן מופעל מבחוץ. תורה מן השמיים. יט תמוז תשנ"ג

להאזנה בחלון חדש לחץ כאן.

04.10 » ספר חדש יצא לאור: שיעורים על מסכת ברכות כרך ב
02.09 » ספרים בעריכה: עיונים במדרשי אגדה, שיעורים על מסכת סנהדרין, שיעורים על סיפורי מעשיות לר"נ מברסלב

    צרו קשר

    מעלה מיכאל 4א, אלון שבות

    טל: 02-993-8850 פקס: 02-993-8850

    sgr@inter.net.il