שיעורים במסכת סנהדרין: ישיבת שיח קיץ תשס"ג

זה בורר 1

עיון במשנה הפותחת את פרק "זה בורר"- ביאור ע"פ הריאליה ההיסטורית, ומקבילות בספרות התנאית.

 

זה בורר 2

המשך השיעור הקודם, ביאור המחלוקת הראשונה במשנה – בחירת הדיין השלישי.

פשט הפסוקים של דין הבא במחתרת, לעומת הפרשנות של התנאים המבארים את המקרה כספק סכנת חיים מצד הגנב. ביאור ההיגיון הפילוסופי מאחורי פרשנות

 

זה בורר 3

ביאור המחלוקת השנייה במשנת "זה בורר" – פסילת הדיין.

 

זה בורר 4

סוגיות הירושלמי והבבלי על משנת הפתיחה של פרק "זה בורר".

 

זה בורר 5

המשך השיעור הקודם: סוגיית הגמרא על המחלוקת השנייה של ר' מאיר וחכמים. דיון ראשוני על המשנה השנייה (נאמן עלי אבא).

 

זה בורר 6

סוגיית הבבלי על המשנה השנייה בפרק "זה בורר". בתחילת השיעור יש שיבושים בהקלטה.

 

סנהדרין: טועה בשיקול הדעת

על ההבחנה בין "טועה בדבר משנה" ו"טועה בשיקול הדעת" (סנהדרין ו'  ע"א). שיטות הראשונים ומשמעויותיהן הפילוסופיות והמתודולוגיות לגבי אופי האמת ההלכתית. הקלטת השיעור נקטעת מעט לפני סופו.

 

הרמב"ם על סמכות הדיינים

ביאור פסקי הרמב"ם בהלכות סנהדרין פרק ה, על פי מקורותיהם בגמרא.

 

מלכות בתנ"ך

סקירה של השאלות העיקריות בנוגע ליחס האמביוולנטי של המקרא למלוכה, ודיון בפסוקים (בעיקר בדברים ושמואל). סיכום על הקשר שבין צורת התגלות ה' וצורת השלטון במקרא.

 

מינוי המלך וסמכותו בגמרא וברמב"ם

המשך לשיעור הקודם על המלכות במקרא. דיון במחלוקת האמוראים והתנאים בגמרא על מצוות מינוי המלך ועל סמכויותיו (סנהדרין כ'  ע"ב), וביסודות ההגותיים של כל שיטה. המשך השיעור דן בשיטת הרמב"ם  (הלכות מלכים ומלחמותיהם) בסוגיה.

 

משניות פרק "המלך"

דיון במשניות הפרק השני של מסכת סנהדרין, תוך התייחסות למקבילות בספרות התנאים, הגמרא והרמב"ם.

 

"ולד הרודף"

ביאור ויישוב נימוקיו של פסק הרמב"ם בסוגיית הולד המסכן את חיי היולדת (הלכות רוצח ושמירת נפש א', ט', ע"פ סנהדרין עב ע"ב').

 

בן סורר ומורה במקרא

פרשת "בן סורר ומורה" במקרא: על רקע חוקי המזרח הקדום, פרשני המקרא ופרשנות חז"ל.

 

בן סורר ומורה 1

ביאור הסוגיא הדנה במחלוקת ר' יוחנן וחזקיה בגמרא (סנהדרין פו ע"א-ב) לגבי עדים זוממין בעד סורר ומורה, בהשוואה לגונב ומוכר נפש, לפי הראשונים, האחרונים, וריבוד הסוגיא.

 

בן סורר ומורה 2

המשך לשיעור הקודם: ניתוח הסברות של הסוגיה ודעות האמוראים.

 

הקדושה במקרא

על מושג הקדושה במקרא: קדושה אנושית ואימננטית הנובעת מהמצוות, אל מול הקדושה הטרנסצנדנטית והקדושה כהבדלה.

 

מדרשי קידוש ה'

מדרשי האגדה (ויקרא רבה לפרשת קדושים, הגמרא בזבחים קטו ע"ב, ועוד) משקפים תפיסות עקרונית שונות של קידוש ה'. תפיסתו של ר' עקיבא, לפיה האבסורד והייסורים הם התגלות הקדושה, לעומת תפישתו של רשב"י המדגישה את האמונה בצדק העתידי. מדרש תנחומא (תצווה י) כמבטא סינתזה בין שתי תפיסות אלו.

 

סוגיית קידוש ה' 1

היחס בין דין הרודף לבין חובת קידוש ה' במיתה (סנהדרין עג). דיון בשיטות התנאים ביחס למצוות קידוש ה': שיטת ר' ישמעאל לעומת שיטת ר' עקיבא, המבטאות תפיסות דתיות שונות (סנהדרין עד).

 

סוגיית קידוש ה' 2

המשך השיעור הקודם: עיון בסוגיית קידוש ה' (סנהדרין עד) על רבדיה השונים, לאור התפיסות הבסיסיות של התנאים.

 

רפואה בעבירה

איסור הרפואה בעבירות שדינם "ייהרג ובל יעבור", ושאלת מעמד האיסור ב"אביזרייהו" של העבירות. ניתוח הסיפור על בן דמא ור' ישמעאל, והשלכתו על הבנת ההיגיון של ההלכה. עיון בנימוקים שמביאה הגמרא להלכה.

 

קדוש ה' ברמב"ם 1

עיון בפסקי הרמב"ם לגבי מצוות קידוש ה' (הלכות יסודי התורה פרק ה), תוך התייחסות לחיבוריו הקודמים: ספר המצוות ואגרת השמד. עיון ביסודות המצווה ברמב"ם: אהבת ה' לשמה והפרסום ברבים.

 

קדוש ה' ברמב"ם 2

המשך לשיעור הקודם.

 

קידוש ה' ברמב"ם 3 

שיעור אחר העוסק בנושאים שנידונו בשני השיעורים הקודמים

 

התראה

עיון במקורות התנאיים והאמוראיים לדין ההתראה, ובשאלת היקפו בעבירות שעונשן מלקות. עיון בדין "התיר עצמו למיתה", ובמשמעות של דין זה: אדם יכול רק לחייב את עצמו. דיון ביחס שבין פורמליה משפטית למהות (סובסטנציה) במשפט התורה.

 

אסתר בסוגיית קידוש ה'

עיון בהתייחסות של הגמרא לבעיית נישואי אסתר, ביחס למצוות קידוש ה' (סנהדרין עד ע"ב). פסק הרמב"ם, המחלוקת בביאורו אצל האחרונים (ר' חיים והחזו"א),  ומשמעותה לתפיסה האתית והדתית של קידוש ה'

 

הבא במחתרת – פסוקים

דיון בפסוקים הדנים בפטור להורג הגנב ה"בא במחתרת" לפי פשוטו של מקרא. הקלטת השיעור נקטעת לקראת סופו.

 

הבא במחתרת – תנאים

פשט הפסוקים של דין הבא במחתרת, לעומת הפרשנות של התנאים המבארים את המקרה כספק סכנת חיים מצד הגנב. ביאור ההיגיון הפילוסופי מאחורי פרשנות זו.

 

 

02.09 » שני ספרים חדשים יצאו לאור: שיעורים בגמרא: ברכות א, ו-בריתי שלום: ימין ושמאל, מלחמה ושלום
02.09 » ספרים בעריכה: שיעורים על התניא, עיונים במדרשי אגדה, שיעורים על מסכת ברכות כרך ב, שיעורים על מסכת סנהדרין, שיעורים על סיפורי מעשיות לר"נ מברסלב

    צרו קשר

    מעלה מיכאל 4א, אלון שבות

    טל: 02-993-8850 פקס: 02-993-8850

    sgr@zahav.net.il