מורה נבוכים, ישיבת הר עציון תשמ"ט

שיעור 1: התכלית א

א אלול תשמ"ח. הצגת התשובות הסותרות שנותן הרמב"ם לשאלה האם יש תכלית לבריאת העולם, ודיון על החיפוש הדתי אחר משמעות מוחלטת המוליך לחוסר משמעות.

שיעור 2: התכלית ב

יב אלול תשמ"ח. דיון בתפיסת הסיבתיות הפנימית של אריסטו, ובזיקתה לתפיסת הקדמות, לשאלת תכלית העולם, וליכולתו של האדם לשמוח בחלקו.

 

שיעור 3: התכלית ג

יט אלול תשמ"ח, הקלטה חלקית. דיון על חווית ההבנה ועל הוודאות הכרוכה בה, בניסיון להסביר את טענת הרמב"ם כל התכליתיות בעולם מחייבת רצון אלוקי ומוכיחה את הבריאה.

 

שיעור 4: התכלית ד

כו אלול תשמ"ח. סיכום הדיון על שאלת תכלית העולם, ועל המשמעות הצומחת מתוך חוסר המשמעות.

 

שיעור 5: הרע בעולם א

ד תשרי תשמ"ט. סקירת ההקשרים הדתיים והפילוסופיים של הדיון על שאלת הרע בעולם, ותחילת העיון בשאלה האם אלוקים בורא את הרע, או שהוא רק תולדה של החומר.

 

שיעור 6: הרע בעולם ב

ב חשוון תשמ"ט. עיון בתפיסת החומריות של אריסטו, כמבוא לטענת הרמב"ם כי החומר הוא מקור הרע בעולם: על השניות של הצורה והחומר, על ההבנה כאחדות, ועל הפיצול הפנימי בדמותו של האדם.

 

שיעור 7: הרע בעולם ג

י חשוון תשמ"ט. עיון בדברי הרמב"ם על הקשר שבין הרע בעולם לבין הסכלות: האם החכמה מצילה את האדם מן הרעות, או הופכת אותו לאדיש כלפיהם?

 

שיעור 8: ההשגחה א

יז חשוון תשמ"ט. עיון בביקורת של הרמב"ם על הטיעונים האפולוגטיים של הפילוסופים המוסלמים, המתפתח לביקורת על שיטת הבחינות וההתמודדות עם ביקורת המקרא.

 

שיעור 9: ההשגחה ב

ב כסלו תשמ"ט. עיון מעמיק בפילוסופיה של אפיקורס, כיסוד לתפיסת עולם חומרית שאינה חומרנית, הבאה לידי ביטוי גם בחלקים מן החילוניות של ימינו.

 

שיעור 10: ההשגחה ג

ט כסלו תשמ"ט. עיון בשיטת המועתזילה לגבי ההשגחה, לפיה לאדם אין בחירה חופשית כלל, במשמעויות הקיומיות שלה ובסוג הדתיות שהיא מבטאת, תוך השוואה לתפיסת החירות וההשגחה של הרמב"ם.

 

שיעור 11: ההשגחה ד

טז כסלו תשמ"ט. עיון באופן שבו מציג הרמב"ם את 'השקפת התורה' לגבי ההשגחה, בהשוואה לשיטת המועתזילה ולתפיסתו של הרמב"ם. מדוע מתמקד הרמב"ם בשאלת ההשגחה על בעלי החיים, ומה כוונתו בקביעה שההשגחה תלויה ברמה השכלית? הרב שג"ר מציע פירוש חלופי להבנה המקובלת של שיטת הרמב"ם, הקושר את הדיון בהשגחה ליסודות העמוקים של שיטת הרמב"ם.

 

שיעור 12: ההשגחה ה, הידיעה א

כג כסלו תשמ"ט. סיום הדיון בתפיסות השונות בהשגחה, כביטוי למתח היסודי של שיטת הרמב"ם בין העצמות לשלילה, ומתוך כך דיון בשאלה האם החיים הדתיים מבטיחים משהו למי שיבחר בהם. בסוף השיעור פתיחה לדיון על ידיעת ה', ועמידה על הסתירה היסודית בדברי הרמב"ם בנושא.

 

שיעור 13: הידיעה ב

ח טבת תשמ"ט. המשך העיון בתפיסתו של הרמב"ם לגבי ידיעת ה' את החומר: על הסתירה בין הפרקים בהם שולל הרמב"ם את היכולת להבין את ידיעת ה', לבין הפרקים בהם יש תיאור חיובי של הידיעה הפנימית, ועל המשמעות העולה משילוב שתי האמירות הסותרות.

 

שיעור 14: הידיעה ג

טו טבת תשמ"ט. עיון בתפיסת הידיעה של הרמב"ם, והיחס בין הידיעה האלוקית לידיעה האנושית, באמצעות התבוננות בחווייה של הידיעה וביחסה להסברים המפורטים הכלולים בה. דיון על הדברים שאפשר לדעת אך לא להסביר, ועל אופייה של האמונה שאיננה כבולה בהגדרה כלשהי.

 

שיעור 15: קדמות א: יחסו של הרמב"ם לפשטי המקראות

כב טבת תשמ"ט. דיון על דברי הרמב"ם לפיהם היה יכול לפרש את התורה על פי תפיסת הקדמות. האם התורה כפופה לאמת הפילוסופית החיצונית לה, או שיש גם משמעות לפשט כשלעצמו? מה מעניק לרמב"ם את הסמכות להוציא את התורה מפשוטה בסוגיית ההגשמה, ומדוע הוא אינו עושה זאת בסוגיית הקדמות?

 

שיעור 16: פשטי המקראות

כט טבת תשמ"ט המשך הדיון בתפיסתו הפרשנית של הרמב"ם, כפי שהיא באה לידי ביטוי בדיון על הקדמות. על פרשנות המבוססת על ההקשר הכללי, לעומת פרשנות הכופפת את המקורות לתפיסות חיצוניות.

 

שיעור 18: קדמות ב

יד שבט תשמ"ט. עיון בראיות של ארסיטו לקדמות העולם, תוך התמקדות בסוגי האינסוף והנצחיות השונים העולים מהם – השיבה הנצחית, המרדף האינסופי, והאל-זמניות. הרב שג"ר מעניק פירוש קיומי לדיון, ומתעמק ביסודות תפיסתו של אריסטו ובאופן שבו היא מוליכה בהכרח לתפיסת הקדמות.

 

שיעור 19: קדמות ג

כא שבט תשמ"ט

 

שיעור 21: קדמות ד

יב אדר תשמ"ט

 

שיעור 22: בריאה יש מאין – ראיית ההתייחדות

יט אדר א תשמ"ט. עיון ב'ראיית ההתייחדות' כעומדת אל מול שיטת הקדמות של אריסטו.

 

שיעור 23: בריאה יש מאין – ראיית ההתייחדות וכוונת המכוון

כו אדר א תשמ"ט. קיום העולם והרצון האלוקי – המשך ההתמודדות עם שיטת הקדמות ותפיסת הרמב"ם את בריאת 'יש מאין'. התפיסה הדיאלקטית של הרמב"ם את הרצון ואת המוחלטיות כחורגים מהתחום של התודעה האנושית הפשוטה.

 

שיעור 24: בריאה יש מאין – הרמב"ם מול אריסטו

ג אדר ב תשמ"ט. המשך השיעור הקודם – התמודדות הרמב"ם עם הנושא של בריאת 'יש מאין'. הרב שג"ר דן בסתירה העולה מתוך תפיסת הרמב"ם.

  13.12 » הספר 'לוחות ושברי לוחות: הגות יהודית נוכח הפוסטמודרניזם', כעת במחיר מבצע
  09.01 » ספרי הרב שג"ר הנמצאים בעריכה כעת: שיעורים בגמרא על מסכת ברכות, שיעורים על ספר התניא, ספר מאמרים על מלחמה ושלום

  צרו קשר

  מעלה מיכאל 4א, אלון שבות

  טל: 02-993-8850 פקס: 02-993-8850

  sgr@zahav.net.il